Day: May 3, 2022

Day: May 3, 2022

แมวโคราช

แมวโคราช : สัตว์เลี้ยงที่เป็นสัญลักษณ์ของโคราช (2)แมวโคราช : สัตว์เลี้ยงที่เป็นสัญลักษณ์ของโคราช (2)

จากบทความที่แล้วที่ได้เกริ่นเรื่องแมวโคราชในหลักฐานต่างๆและลักษณะของแมวโคราชที่เป็นลักษณะคุณลักษณ์สวยงามไว้พอสมควร ในบทความนี้เรามาต่อกันที่คติทางการเมืองและการนำแมวโคราชมาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยแฝงที่ตกอยู่ในตัวแมวโคราชกันครับ  ลักษณะของแมวโคราชมีลักษณะที่ค่อนข้างตรงกับลักษณะแมวไทยที่วางไว้ 6 ประการเช่นกัน เช่น ลักษณะที่มีหัวกลมและกว้าง โดยสังเกตได้จากระหว่างโคนหูว่าใบหูใหญ่และโต แก้มพองแต่คางเล็ก ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับโครงหน้ารูปหัวใจของแมวสีสวาดเช่นกัน ขนที่สั้นเป็นสีดอกเลาหรือสีนวล รวมไปถึงหางที่เรียวยาวและชี้ตรง  (ส.พลายน้อย 2541: 241-242) ดังนั้น จึงไม่เป็นยากนักที่แมวสีสวาดหรือแมวโคราชจะถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแมวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปด้วย ดังสะท้อนผ่านการผลักดันของรัฐไทย เห็นเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยชัดเจน ดังเช่น[...]